Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

4) ratownictwa wodnego i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 31/2018 Burmistza Miasta Wągrowca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert POBIERZ TUTAJ,

Wągrowiec, dnia 12 marca 2018 r.