Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych

W dniach od 13 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu ? tj. 20 czerwca 2018 r.Uwagi do projektu należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, pocztą tradycyjną albo elektroniczną na adres stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVII / 320/ 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. O terminowości zgłoszenia uwag decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Do pobrania:

1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji stowarzyszeniom ogrodowym

2. Formularz zgłaszania opinii