Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki przestrzennej - zastępstwo

Urząd Miejski w Wągrowcu

poszukuje osoby do pracy na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
     1) obywatelstwo polskie,
     2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
        i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
     4) wykształcenie wyższe wyłącznie w kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura
     5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
     6) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office w zakresie aplikacji Word, Excel, a także
         w zakresie obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
     7) odporność na stres,
     8) dokładność.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
     1) szybkie przyswajanie wiedzy,
     2) obowiązkowość,
     3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
     4) komunikatywność,
     5) umiejętność planowania i organizacji pracy,
     6) systematyczność, odpowiedzialność.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
Realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisów
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności: przygotowywanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, prowadzenie procedur dotyczących
sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, prowadzenie postępowań administracyjnych,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
 
4.  WARUNKI PRACY:
     1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
     2) podstawowy system czasu pracy,
     3) stanowisko mieści się na I piętrze budynku,
     4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii,
     5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt osobisty - pokój 101 I piętro w budynku
Urzędu Miejskiego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15a lub telefoniczny pod nr 67 268 03 03  lub 603 203 343.
 
6. TERMINY:
Nabór prowadzony jest do dnia 31 października 2019 r. do godz. 14 00.
 
7. DODATKOWE INFORMACJE
    Planowane zatrudnienie - od zaraz (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację
    wybranej osoby). Z osobą wybraną zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony - zastępstwo.
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r. informuje się, że:
     1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
     2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma
         tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru
         na stanowiskospecjalista ds. gospodarki przestrzennej,
     4) Dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc
         od dnia 1 listopada 2019 r.
     5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
         swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru
         na stanowisko specjalista ds. gospodarki przestrzennej,
     6) Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
     7) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
     8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
     9) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak
         lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
   10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu,
         niż określony w pkt. 3

 

Wągrowiec, dnia 23 października 2019 r.

                                                                                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                                                /-/Jarosław Berendt