Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. kancelaryjnych

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. KANCELARYJNYCH

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe w kierunku: administracja lub zarządzanie,
      7) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z obsługą sekretariatu,
      8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      9) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office w zakresie aplikacji Word, Exel oraz  
          obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
    10) umiejętność pracy w zespole,
    11) dyspozycyjność,
    12) umiejętność planowania i organizacji pracy,
    13) obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność,
    14) komunikatywność,
    15) umiejętność pracy pod presją czasu,
    16) znajomość poniższych przepisów w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na
          aplikowanym stanowisku:
            - ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
            - ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze,
            - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
               w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
               i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
               (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
             - zarządzenie nr 200/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28.12.2018 r. w sprawie nadania
               Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu, zamieszczone pod adresem:
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
     1) prowadzenie kancelarii Urzędu i sekretariatu Burmistrza Miasta.
     2) wykonywanie czynności kancelaryjnych:
         a) przekazywanie korespondencji, zgodnie z dyspozycjami, do komórek
             organizacyjnych Urzędu,
         b) informowanie o obiegu dokumentacji wewnątrz Urzędu,
         c) odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych,
         d) odbieranie i nadawanie faksów,
         e) obsługa kserokopiarki.
     3) prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.
     4) doręczanie zastępcze pism sądowych adresatom.
     5) prowadzenie kalendarza spotkań i zajęć Burmistrza i Zastępcy Burmistrza  oraz czuwanie
         nad jego prawidłową realizacją.
     6) obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Burmistrza Miasta.
     7) prowadzenie rejestru i wystawianie delegacji służbowych.
     8) pomoc w wykonywaniu zadań w Punkcie Informacyjnym Urzędu.
             
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) podstawowy system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
         - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
         w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
      3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
      4) niżej określone dokumenty, poświadczające wymagane co najmniej roczne doświadczenie
          zawodowe związane z obsługą sekretariatu:
            a) kserokopie świadectw pracy z poprzednich okresów zatrudnienia i zawartych w tym okresie                   
                umów o pracę lub zakresów wykonywanych czynności albo umów cywilnoprawnych
                zawierających zakres wykonywanych czynności,
            b) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające
                okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska pracy i określenie wykonywanych czynności lub
                kserokopie aktualnych umów o pracę lub zakresów czynności albo umów cywilnoprawnych,
                zawierających zakres wykonywanych czynności,
            c) kserokopie zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego z określeniem
                zakresu wykonywanych czynności.
 
7. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
"Nabór - specjalista ds. kancelaryjnych, imię i nazwisko" na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu 62-100 Wągrowiec,
ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a (parter) 
w terminie do dnia 14 października 2019 r. do godz. 14 00
 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrzone.

Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub wymaganego
             okresu doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretariatu.
 

9. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą kontaktową wskazaną w złożonej ofercie  o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 1 listopada 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. kancelaryjnych
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru. Dokumenty aplikacyjne
            niewybranych kandydatów można odebrać osobiście w okresie 10 dni licząc od dnia               
            następnego po dniu ogłoszenia wyniku naboru
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. kancelaryjnych albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

 Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 1 października 2019 r.

                                                              Burmistrz Miasta

                                                        /-/ Jarosław Berendt