Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. GOSPODARKI ODPADAMI 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe w kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia
          lub pokrewne,
      7) co najmniej jeden rok stażu pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
          - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
          - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
          - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
          - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
            (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie zadań wymaganych na
          aplikowanym stanowisku,
      2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      3) umiejętność pracy w zespole,
      4) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
      5) wysoka kultura osobista.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczenia lub zmiany wysokości opłaty
          za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      2) weryfikowanie danych zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za
          gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      3) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania
          odpadami komunalnymi,
      4) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
          w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
      5) prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi m. in.
          w sprawie skarg, wniosków, rozstrzygnięć,
      6) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami
          Komunalnymi,
      7) współpraca z Referatem Egzekucji i Kontroli w zakresie windykacji,
        8) przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków
            Zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
        9) przygotowywanie projektów uchwał powiązanych z gospodarowaniem odpadami
            Komunalnymi,
       10) współpraca z przedsiębiorcą realizującym usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie
             Wągrowca,
       11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
             oraz kontrola podmiotów wpisanych do rejestru,
       12) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
             bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
        13) analiza sprawozdań składanych przez przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
              komunalnymi,
        14) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
              komunalnymi,
        15) sporządzanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
        16) weryfikowanie i aktualizowanie danych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
              znajdującymi się na stronie internetowej wagrowiec.eu i na BIPie Urzędu Miejskiego,
        17) sporządzanie okresowych analiz finansowych systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
        18) prowadzenie postępowań wobec przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
              nieprzestrzegających przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
              z wyłączeniem postępowań wobec przedsiębiorcy wykonującego usługę odbioru i/lub
              zagospodarowania odpadów na podstawie umowy.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
          Odpadami,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
          - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
          w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - w przypadku kierunków pokrewnych,
          do dyplomu ukończenia szkoły wyższej należy dołączyć suplement,    
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany roczny staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska. 

 

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. gospodarki odpadami" (na kopercie należy podać: imię
i nazwisko oraz adres do korespondencji
) w terminie do dnia 02 marca 2021 r. 
do godz. 12 00
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego
w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub stażu pracy
             albo wpłyną w dniu 02 marca 2021 r. po godz. 12.00.

 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 22 marca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. gospodarki odpadami albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

 

Wągrowiec, dnia 18 lutego 2021 r.

                                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                                /-/ Jarosław Berendt