Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe,
      7) co najmniej 2-letni staż pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
           - ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
           - ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
           - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
           - ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
           - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
           - ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
           - ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
           - ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
           - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
           - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
             swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE      
             (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      2) umiejętność pracy w zespole,
      3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
1) prowadzenie księgowości w zakresie realizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi,
2) bieżące rozliczanie zaewidencjonowanych wpłat, wyjaśnianie powstałych rozbieżności oraz
   przygotowywanie dyspozycji zwrotów nadpłat,
3) uzgadnianie sald przypisów i odpisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    z komórką odpowiedzialną za ich dokonywanie,
4) przygotowywanie danych sprawozdawczych w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi,
5) przygotowywanie decyzji w zakresie prowadzonych spraw dotyczących odroczeń, umorzeń, rozłożenia
    na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) sporządzanie zaświadczeń o zaleganiu, bądź niezaleganiu w zakresie opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi,
7) rozliczanie wpłat dokonywanych po terminach płatności zawiadamiając kontrahentów o sposobie
     ich zarachowania,
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Skarbnikowi Miejskiemu - Kierownikowi Wydziału
          Finansowego.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
         - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
         w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany dwuletni staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia ? aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
 
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska.
 

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 02 marca 2021 r. do godz. 12 00Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub wymaganego
            okresu doświadczenia zawodowego albo wpłyną w dniu 02 marca 2021 r.
            po godz. 12.00.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne,
w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 22 marca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 
 

Wągrowiec, dnia 18 lutego 2021 r.

                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                           /-/ Jarosław Berendt