Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Agata Mardziołek

Skoki

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Agata Mardziołek uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 26 listopada 2020 r.

                                                                                                Burmistrz Miasta 

                                                                                         /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania przestrzennego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania przestrzennego

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Daria Radecka

Mieścisko

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Daria Radecka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 20 listopada 2020 r.

                                                                                                Burmistrz Miasta 

                                                                                         /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. edukacji ekologicznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. edukacji ekologicznej

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Marzena Rozmarynowska

Starężyn

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Marzena Rozmarynowska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 17 listopada 2020 r.

                                                                                                Burmistrz Miasta 

                                                                                         /-/  Jarosław Berendt

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. dróg i oświetlenia

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. DRÓG I OŚWIETLENIA 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe profil: drogowy, mostowy, budowlany, elektryczny i pokrewne,   
          geodezyjny, gospodarka przestrzenna, geologia, transport drogowy, prawo, inżynieria ruchu,
          inżynieria środowiska,
      7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      8) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
      9) umiejętności komunikacyjne,
    10) dyspozycyjność,
    11) odporność na stres,
    12) prawo jazdy kat. B,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
          - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane,
          - ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
          - ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
            w zakresie dróg publicznych,
           - ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne,
          - ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
          - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
           - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
            (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) doświadczenie zawodowe w zakresie zadań wymaganych na aplikowanym stanowisku,
      2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      3) umiejętność pracy w zespole,
      4) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
      5) wysoka kultura osobista.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg 
          oraz oświetlenia drogowego,
      2) zlecanie opracowania dokumentacji dla budowy/przebudowy/remontu dróg oraz oświetlenia
          drogowego, a także jej weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym,
      3) prowadzenie postępowań administracyjnych i wykonywanie innych niezbędnych prac związanych
          z uzyskaniem pozwoleń na budowę dróg i oświetlenia, zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz
          decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
      4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
          w próbach, badaniach i odbiorach technicznych gotowych obiektów budowlanych
          i sporządzanie dokumentacji dla ich użytkowania,
      5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
      6) organizowanie odbiorów robót i uczestniczenie wg potrzeb w odbiorach częściowych i końcowych,
      7) kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów, faktur)
          z robót liniowych, a także ich utrzymania i konserwacji,
       8) kontrola terminowości robot - zgodność z harmonogramami,
       9) współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie
          prowadzonych spraw i zagadnień,
    10) odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji,
    11) określanie potrzeb, planowanie i sprawozdawczość w zakresie budowy/przebudowy, utrzymania,
         remontów dróg i obiektów mostowych,
   12) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta,
   13) współpraca z podmiotami prowadzącymi konserwację oświetlenia na terenie miasta,
   14) utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych gminy:
          - ulice i place,
          - mosty i przepusty,
          - oświetlenie uliczne,
          - utrzymanie czystości i placów,
          - odwodnienie ulic i placów,
    15) przygotowanie przetargów na roboty, dostawy i usługi,
    16) planowanie i programowanie zadań inwestycyjnych,
    17) przygotowanie zadań inwestycyjnych,
    18) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
         i ochrony dróg, drogowych obiektów inżynierskich i oświetlenia,
   19) przygotowanie i monitorowanie umów z inwestorami zewnętrznymi,
   20) wnioskowanie o pozabudżetowe środki finansowe na zadania drogowe,
   21) zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za wydawanie decyzji administracyjnych na
        podstawie ustawy o drogach publicznych,
   22) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału w zakresie infrastruktury drogowe i oświetlenia.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na I parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
          - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
          w Urzędzie Miejskim)",
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * w przypadku kierunków pokrewnych,
          do dyplomu ukończenia szkoły wyższej należy dołączyć suplement,    
      4) kserokopia prawa jazdy kat. B.
 
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany roczny staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego
      2) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska. 

 

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. dróg i oświetlenia" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 
do godz. 14 00
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego
w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.

Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia albo wpłyną po
            
po godz. 14 00  w dniu 30 listopada 2020 r.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 14 grudnia 2020 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4.05.2016 r.) informuje się, że:

      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. dróg i oświetlenia,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. dróg i oświetlenia albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.

 

Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 20 listopada 2020 r.

                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                 Jarosław Berendt