Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO I WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalno-prawne):
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w zakresie: prawo, administracja,
      6) co najmniej 1 rok stażu pracy, preferowany w urzędzie stanu cywilnego, w ewidencji ludności
          i dowodach osobistych,
      7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      8) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office w zakresie aplikacji Word, Exel
          oraz obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
      9) umiejętność pracy w zespole,
    10) dyspozycyjność,
    11) obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność,
    12) komunikatywność
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
             - ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
             - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
             - ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
             - ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
             - ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
             - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
             - ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
             - ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej,
             - ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Księga I - art. 1 - 125),
             - ustawy z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe,
             - ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Księga I - Tytuł I, IV i VI)
             - ustawy z dnia 25.06.2015 r. Prawo konsularne,
             - ustawy z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,
             - ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) uprzejmość, życzliwość w kontaktach międzyludzkich,
      2) doświadczenie w pracy w urzędzie stanu cywilnego, w ewidencji ludności i dowodach osobistych,
      3) umiejętność obsługi aplikacji ŹRÓDŁO,
      4) znajomość podstaw j. angielskiego lub j. niemieckiego,
      5) odporność na stres.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) migracja aktów stanu cywilnego,
      2) realizacja przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, sporządzanie protokołów aktów
          urodzenia, małżeństwa i zgonu do zatwierdzenia przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika USC,
      3) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
      4) sporządzanie projektów decyzji i postanowień z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego - odtwarzania,
          transkrypcji, sprostowania, uzupełniania aktów,
      5) sporządzanie projektów decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
      6) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
      7) usuwanie niezgodności w PESELU,
      8) obsługa klientów w zakresie dowodu osobistego,
      9) obsługa  klientów w zakresie zameldowania i wymeldowania.  
 
4.  WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) podstawowy system czasu pracy,
      3) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
          i Wydziału Spraw Obywatelskich,
      4) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
   w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania  na
          stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)" oraz
          w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia,
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub oryginał zaświadczenia
         aktualnego pracodawcy w przypadku kontynuacji zatrudnienia albo kopia innego dokumentu
         potwierdzającego pozostawanie w zatrudnieniu), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania
         zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 
7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Nabór - specjalista w USC i WSO" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do
korespondencji i nr telefonu kontaktowego
) w terminie do dnia 5 marca 2018 r. do godz. 15 00
w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu,  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a, II piętro, pokój  202 (sekretariat).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrzone.

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni
drogą mailową
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test
merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

 

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 1 kwietnia 2018 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
    ul. Kościuszki 15a, zwany dalej Urzędem,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ogłoszenia o naborze na stanowisko
    - specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich i udostępniane pracownikowi
    ds. pracowniczych Urzędu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie Urzędowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji wskazanych
    w kwestionariuszu osobowym spowoduje, że otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez
    Komisję Konkursową  rozpatrywane.
5) w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyniku naboru można odebrać wymagane dokumenty wymienione
    w pkt. 6 ppkt 3 i 4 ogłoszenia o naborze - pokój 101 I piętro Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
    Po upływie terminu dokumenty te ulegną zniszczeniu.
 

Wągrowiec, 20 lutego 2018 r.

 

Do pobrania: kwestionariusz i załączniki.                                                              

 

                                                                             BURMISTRZ MIASTA

                                                                             /-/ Krzysztof Poszwa