Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. egzekucji administracyjnej

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe w kierunku prawo lub administracja,
      7) co najmniej dwa lata stażu pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
          - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
          - ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
          - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
          - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
            (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie zadań wymaganych na
          aplikowanym stanowisku,
      2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      3) umiejętność pracy w zespole,
      4) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
      5) wysoka kultura osobista.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) analiza zaległości figurujących na kontach podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      2) prowadzenie działań informacyjnych przed wystawieniem upomnień oraz ewidencjonowanie tych działań,
      3) terminowe i prawidłowe wystawianie upomnień  oraz tytułów wykonawczych na zaległości
          z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      4) udzielanie informacji dłużnikom o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,
     5) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie przedawnieniu należności podatkowych,
     6) przygotowywanie zawiadomień do organów egzekucyjnych zgodnie
         z obowiązującymi przepisami prawa,
     7) monitorowanie stanu egzekucji,
     8) prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych zadań,
     9) prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie stanowiska pracy,
   10) przygotowywanie sprawozdań w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Referatu Egzekucji i Kontroli,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
          - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
          w Urzędzie Miejskim)",
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - w przypadku kierunków pokrewnych,
          do dyplomu ukończenia szkoły wyższej należy dołączyć suplement,    
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany roczny staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska. 

 

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. egzekucji administracyjnej" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 02 marca 2021 r. do godz. 12 00. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia albo wpłyną po
           
w dniu 02 marca 2021 r. po godz. 12.00.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 22 marca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. egzekucji administracyjnej,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. egzekucji administracyjnej albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

 Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

 

Wągrowiec, dnia 11 lutego 2021 r.

 

                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                /-/ Jarosław Berendt

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. GOSPODARKI ODPADAMI 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe w kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia
          lub pokrewne,
      7) co najmniej jeden rok stażu pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
          - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
          - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
          - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
          - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
            (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie zadań wymaganych na
          aplikowanym stanowisku,
      2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      3) umiejętność pracy w zespole,
      4) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
      5) wysoka kultura osobista.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczenia lub zmiany wysokości opłaty
          za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      2) weryfikowanie danych zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za
          gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      3) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania
          odpadami komunalnymi,
      4) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
          w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
      5) prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi m. in.
          w sprawie skarg, wniosków, rozstrzygnięć,
      6) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami
          Komunalnymi,
      7) współpraca z Referatem Egzekucji i Kontroli w zakresie windykacji,
        8) przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków
            Zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
        9) przygotowywanie projektów uchwał powiązanych z gospodarowaniem odpadami
            Komunalnymi,
       10) współpraca z przedsiębiorcą realizującym usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie
             Wągrowca,
       11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
             oraz kontrola podmiotów wpisanych do rejestru,
       12) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
             bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
        13) analiza sprawozdań składanych przez przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
              komunalnymi,
        14) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
              komunalnymi,
        15) sporządzanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
        16) weryfikowanie i aktualizowanie danych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
              znajdującymi się na stronie internetowej wagrowiec.eu i na BIPie Urzędu Miejskiego,
        17) sporządzanie okresowych analiz finansowych systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
        18) prowadzenie postępowań wobec przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
              nieprzestrzegających przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
              z wyłączeniem postępowań wobec przedsiębiorcy wykonującego usługę odbioru i/lub
              zagospodarowania odpadów na podstawie umowy.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
          Odpadami,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
          - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
          w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - w przypadku kierunków pokrewnych,
          do dyplomu ukończenia szkoły wyższej należy dołączyć suplement,    
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany roczny staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska. 

 

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. gospodarki odpadami" (na kopercie należy podać: imię
i nazwisko oraz adres do korespondencji
) w terminie do dnia 02 marca 2021 r. 
do godz. 12 00
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego
w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub stażu pracy
             albo wpłyną w dniu 02 marca 2021 r. po godz. 12.00.

 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 22 marca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. gospodarki odpadami albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

 

Wągrowiec, dnia 18 lutego 2021 r.

                                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                                /-/ Jarosław Berendt

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe,
      7) co najmniej 2-letni staż pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
           - ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
           - ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
           - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
           - ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
           - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
           - ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
           - ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
           - ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
           - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
           - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
             swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE      
             (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      2) umiejętność pracy w zespole,
      3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
1) prowadzenie księgowości w zakresie realizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi,
2) bieżące rozliczanie zaewidencjonowanych wpłat, wyjaśnianie powstałych rozbieżności oraz
   przygotowywanie dyspozycji zwrotów nadpłat,
3) uzgadnianie sald przypisów i odpisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    z komórką odpowiedzialną za ich dokonywanie,
4) przygotowywanie danych sprawozdawczych w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi,
5) przygotowywanie decyzji w zakresie prowadzonych spraw dotyczących odroczeń, umorzeń, rozłożenia
    na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) sporządzanie zaświadczeń o zaleganiu, bądź niezaleganiu w zakresie opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi,
7) rozliczanie wpłat dokonywanych po terminach płatności zawiadamiając kontrahentów o sposobie
     ich zarachowania,
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Skarbnikowi Miejskiemu - Kierownikowi Wydziału
          Finansowego.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
         - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
         w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany dwuletni staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia ? aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
 
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska.
 

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 02 marca 2021 r. do godz. 12 00Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub wymaganego
            okresu doświadczenia zawodowego albo wpłyną w dniu 02 marca 2021 r.
            po godz. 12.00.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne,
w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 22 marca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 
 

Wągrowiec, dnia 18 lutego 2021 r.

                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                           /-/ Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Marta Gogolewska

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Marta Gogolewska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 21 grudnia 2020 r.

                                                                                              Burmistrz Miasta 

                                                                                         /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. dróg i oświetlenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. dróg i oświetlenia

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Adam Kwitowski

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Adam Kwitowski uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 3 grudnia 2020 r.

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                        /-/  Jarosław Berendt

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. administracyjnych

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe,
      7) co najmniej 1 rok stażu pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
           - ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
             wypełniania obowiązków właściciela/zarządcy obiektu budowlanego),
           - ustawy z dnia 24.10.2019 r. Prawo zamówień publicznych (znajomość podstawowa),
           - ustawy z dnia 27.01.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
           - ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
           - ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
           - ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
           - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
           - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
             i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
             (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
           - uchwały nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27.06.2019 r. w sprawie
             uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec (w zakresie dotyczącym Rady Miejskiej
             w Wągrowcu - rozdziały od 4 do 9).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      2) umiejętność pracy w zespole,
      3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      A.  W zakresie spraw organizacyjnych:
            1. składanie propozycji do projektu budżetu miasta oraz zmian w budżecie w zakresie prowadzonych spraw,
            2. w czasie nieobecności pracownika do spraw organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej
                 - zastępuje go w zakresie jego obowiązków,
            3. prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz rzeczowym wykazem akt,
                 łącznie z przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do archiwum,
            4. przestrzeganie zasad prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
            5. przestrzeganie drogi służbowej,
            6. posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji,
                 regulaminów  i innych aktów normatywnych dotyczących zakresu obowiązków,
            7. wykonywanie zadań określonych i aktualizowanych dla zajmowanego stanowiska
                 w obowiązujących powszechnie aktach normatywnych oraz zarządzeniach wewnętrznych,
      B. W zakresie spraw administracyjnych:
           1. opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów i zarządzeń w zakresie przypisanych zadań,
           2. wywieszanie pism sądowych, prokuratorskich i komorniczych na tablicy ogłoszeń Urzędu
                i odsyłanie ich ww. organom po upływie terminu ogłoszenia,
           3. prenumerata czasopism i wydawnictw urzędowych,
           4. zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa fachowe i specjalistyczne,
           5. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
           6. udział w przygotowywaniu projektu budżetu w dziale administracja publiczna - zadania własne
               i zlecone - składanie propozycji do projektu budżetu miasta oraz zmian w budżecie,
           7. bieżąca analiza poziomu wydatków w stosunku do planu finansowego oraz wnoszenie
               o dokonanie stosownych zmian w planie/budżecie z zakresu administracji publicznej - zadania własne,
           8. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie niezbędne do
               prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
           9. administrowanie mieniem Urzędu, a w tym:
                 a) organizacja i przeprowadzanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych
                      i pomieszczeń socjalnych w budynkach Urzędu,
                 b) dokonywanie zakupu sprzętu i wyposażenia w uzgodnieniu z Kierownikiem
                      Wydziału Organizacyjnego,
                 c) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu 
                      - do wewnętrznych potrzeb Wydziału Organizacyjnego,
                 d) zapewnienie sprawności składników mienia,
                 e) likwidacja składników mienia.
         10. prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie funkcjonowania Urzędu zgodnie
                z obowiązującą klasyfikacją,
         11. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków administracyjnych
                oraz zlecanie  przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa,
         12. prowadzenie dokumentacji (umów) związanej ze świadczeniem usług w zakresie 
                zaopatrzenia budynków administracyjnych w energię elektryczną, wodę, gaz
                oraz usługi telekomunikacyjne,
         13. naliczanie opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz sporządzanie informacji w tym zakresie,
         14. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących powierzonych zadań,
         15. windykacja należności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i rozliczanie usług telefonicznych.
         16. sporządzanie umów o korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego z pracownikami,
         17. techniczno-organizacyjna obsługa spotkań i zebrań pracowników zwoływanych w Urzędzie,
         18. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami, w tym:
                 a) zamawianie,
                 b) prowadzenie ewidencji,
                 c) likwidacja,
         19. nadzór nad aktualizacją informacji wizualnej w Urzędzie i dbałość o tablice informacyjne w budynku Urzędu,
         20. techniczno-organizacyjne zabezpieczenie wyborów i referendów, a w tym:
                 a) zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych dla potrzeb Urzędu i poszczególnych komisji wyborczych
                      (lub do spraw referendum),
                 b) zapewnienie bezpiecznego przechowywania materiałów (w tym kart wyborczych i spisów wyborców)
                     do chwili wyrażania zgody na likwidację przez Krajowe Biuro Wyborcze,
                 c) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną i likwidacją dokumentacji z wyborów,
        C.  W zakresie spraw pracowniczych:
              1. załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych,
         D.  W zakresie spraw związanych z działalnością socjalną pracodawcy:
               1. opracowywanie i aktualizacja regulaminu świadczeń socjalnych w uzgodnieniu z pracownikami
                    wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów,
               2. naliczanie i korygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
               3. aktualizacja wykazu osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
               4. prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej, niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
          - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
          w Urzędzie Miejskim)",
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się
          o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej,
          aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/
          zleceniodawcy, dokumentujących wymagany roczny staż pracy (w przypadku pozostawania
          w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
          pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/
          zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach
          dotyczących aplikowanego stanowiska.
 
7. TERMINY:
     Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
     z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. administracyjnych" (na kopercie należy podać:
     imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 02 marca 2021 r. do godz. 12 00
     Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec,
     ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku
     Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania
     informacji o potrzebie złożenia oferty).
 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub wymaganego
             stażu pracy albo wpłyną w dniu 02 marca 2021 r. po godz. 12.00.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


 

Planowany termin zatrudnienia - 22 marca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
         specjalisty ds. administracyjnych albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

 

Wągrowiec, dnia 18 lutego 2021 r.

                                                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                                                /-/ Jarosław Berendt