Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe ekonomiczne II stopnia w zakresie finansów lub rachunkowości,
      7) co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w dziale finansowym jednostki sektora  
           finansów publicznych,
      7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa aplikacji Word, Excel, BeSTi@, Internetu
           i poczty elektronicznej,
      8) umiejętność sporządzania analiz finansowych,    
      9) umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
    10) dyspozycyjność,
    11) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
          - ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
          - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
             gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
          - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09.01.2018 r. w sprawie
             sprawozdawczości budżetowej,
          - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
             sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń dotyczących spraw związanych z planowaniem
          i realizacją budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      2) współdziałanie ze Skarbnikiem Miejskim w zakresie opracowania projektu budżetu gminy
          miejskiej,
      3) sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu oraz informacji
          z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
      4) przygotowywanie danych, zestawień oraz sporządzanie analiz z przebiegu realizacji budżetu
          w ciągu roku i na przestrzeni minionych lat,
      5) bieżący monitoring i kontrola planów finansowych jednostek podległych.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) podstawowy system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - parter w budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Skarbnikowi Miejskiemu,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
         - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
         w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
      3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
      4) niżej określone dokumenty, poświadczające wymagany co najmniej ogólny 5-letni staż
          pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w dziale finansowym jednostki sektora finansów
          publicznych:
            a) kserokopie świadectw pracy z poprzednich okresów zatrudnienia i zawartych w tym okresie                   
                umów o pracę oraz zakresów czynności,
            b) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające
                okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska pracy i nazwę komórki organizacyjnej oraz/lub
                kserokopie umów o pracę i zakresów czynności,
            c) kserokopie zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
 
7. DODATKOWE DOKUMENTY:
        1) zaświadczenia (certyfikaty) o ukończonych kursach, szkoleniach,
        2) zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, przydatnych na aplikowane stanowisko.
 
8. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
"Nabór - specjalista ds. planowania i realizacji budżetu" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 15 00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój  202 (sekretariat),  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu, nie będą rozpatrzone.
 
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 1-4,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia oraz stażu pracy.
 
9. DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę 
kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.
Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.

Planowany termin zatrudnienia - 1 marca 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. panowania i realizacji budżetu,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.

 

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

 

Wągrowiec, dnia 16 stycznia 2019 r.

                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                 /-/ Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU II NABORU

 

na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Justyna Maria Walkowiak

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Justyna Maria Walkowiak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 18 stycznia 2019 r.

                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                     /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru Kierownik Wydziału Oświaty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Roman Pawłowski

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Roman Pawłowski uzyskał pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 17 grudnia 2018 r.

    

                                                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                  /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze radca prawny

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Radca prawny
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Agnieszka Budka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Agnieszka Budka uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 13 grudnia 2018 r.

 

                                                                  Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt