Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH,
NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI I ODSZKODOWAŃ
 
1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
     1) obywatelstwo polskie,
     2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
     3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     4) nieposzlakowana opinia,
     5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
     6) wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji na wydziale prawa i administracji,
     7) co najmniej 1 rok stażu pracy,
     8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
     9) odporność na stres,
   10) dokładność,
   11) zdolności komunikacyjne i negocjacyjne,
   12) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
           - ustawy o samorządzie gminnym,
           - ustawy o pracownikach samorządowych,
           - ustawy Kodeks cywilny,
           - ustawy o gospodarce nieruchomościami,
           - ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
           - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
           - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
           - ustawy o opłacie skarbowej,
           - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
     1) szybkie przyswajanie wiedzy,
     2) obowiązkowość,
     3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
     4) komunikatywność.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
     1. Prowadzenie spraw - postępowań administracyjnych, dotyczących:
          1) podziałów nieruchomości;
          2) rozgraniczania nieruchomości.
     2. Prowadzenie postępowań scaleniowo-podziałowych.
     3. Realizacja zadań dotyczących gospodarki gruntami w zakresie:
          1) nabywania gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, w tym:
               a) przejmowanie nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych lub z mocy prawa,
               b) wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, 
               c) kupna nieruchomości,
               d) zamiany nieruchomości,
               e) wywłaszczenia nieruchomości;
          2) przygotowywania dokumentacji niezbędnej do nabycia gruntów do zasobu pod wszelkimi tytułami;
          3) ustanawiania służebności na nieruchomościach gminy, a także służebności na rzecz gminy;
          4) regulacji stanów prawnych nieruchomości;
          5) ujawniania w księgach wieczystych praw gminy do nabytych nieruchomości.
     4. Prowadzenie spraw związanych z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości, w tym:
          1) przeprowadzanie postępowań przetargowych na świadczenie usług geodezyjnych
              oraz usług rzeczoznawców majątkowych;
          2) zlecanie, odbiór i zatwierdzanie wykonania robót geodezyjnych i oraz opracowań
              rzeczoznawców majątkowych.
     5. Udział w posiedzeniach komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości.
     6. Prowadzenie spraw wynikających z prawa budowlanego, w których stroną jest Miasto,
         w zakresie objętym zadaniami wydziału.
     7. Kontrola wpływających podań w zakresie uiszczenia przez wnioskodawców opłaty skarbowej.
     8. Sporządzanie dokumentów księgowych (LT i OT).
     9. Obsługa programów komputerowych (iEGIB oraz Systemu Informacji Przestrzennej).
   10. Zamieszczanie w BIP materiałów związanych z zakresem czynności.
   11. Prowadzenie spraw (korespondencji) w systemie e-SOS.
   12. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących materii objętej zakresem czynności.
   13. Realizacja innych zadań związanych z działaniem wydziału zleconych przez kierownika wydziału.
 
4. WARUNKI PRACY:
     1) wymiar czasu pracy - co najmniej 1/2 etatu,
     2) podstawowy system czasu pracy,
     3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
     4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta,
     5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
    w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
6.  WYMAGANE DOKUMENTY:
     1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania  na
          stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)" 
          oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu -  pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
      3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
      4) kserokopie świadectw pracy z poprzednich okresów zatrudnienia,
      5) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające
          okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska pracy i nazwę komórki organizacyjnej lub
          kserokopie umów o pracę,
      6) kserokopie zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
 
7. DODATKOWE DOKUMENTY:
      1) zaświadczenia (certyfikaty) o ukończonych kursach i szkoleniach, przydatnych na aplikowane
           stanowisko,
      2) zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, przydatnych na aplikowane stanowisko.       
 
8.    TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór
- główny specjalista ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań" 
(na kopercie
należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 
17 czerwca 2019 r. do godz. 9 00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu,  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a,
II piętro, pokój  202 (sekretariat).
 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu, nie będą rozpatrzone.
 
Odrzucone zostaną oferty, które:
   1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 1-6,
   2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub stażu pracy.

 9.    DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę
kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - najpóźniej 24 czerwca 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze wzgledu na sytuację wybranego kandydata)

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r. informuje się, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma
    tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru
    na stanowisko głównego specjalisty ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań,
4) Dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od
    dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych
    osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko głównego specjalisty 
    ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań
albo nie zawarcia umowy o pracę,
6) Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych
    danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony
      w pkt. 3.
 

Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

Wągrowiec, 5 czerwca 2019 r.

 

                                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                                  /-/ Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. świadczeń wychowawczych
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Joanna Kaminiecka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Joanna Kaminiecka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 16 maja 2019 r.

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Honorata Bukowska

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Honorata Bukowska uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 10 maja 2019 r.

    

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Łukasz Szymański

Wągrowiec

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Łukasz Szymański uzyskał pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 9 maja 2019 r.

    

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt