Dług publiczny

Prognoza kwoty długu i spłat na 2007 i lata następne