Jesteś tutaj:   

Lobbing

INFORMACJA O WYSTĄPIENIACH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

Urząd Miejski w Wągrowcu INFORMACJA O WYSTĄPIENIACH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ  ROK - 2016 
Lp. Data wpływu wystąpienia Określenie podmiotu wnoszącego wystąpienie Forma wystąpienia Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia
1. 14.07.2016r.
Artur Brylikowski
Numer w rejestrze zawodowych lobbystów: 00351
91-844 Łódź
Czarnieckiego 1 m 70

Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym w sprawie obsługi zawodowych lobbystów - Wniosek przekazany pocztą elektroniczną

Przesłanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu, a w przypadku jego braku sporządzenie zarządzenia wewnętrznego w tym zakresie

2.        

Informacje ogólne i akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.

Do pobrania: