Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu lub stowarzyszenia@wagrowiec.eu.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Konsultacje w 2015 roku

2FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII [POBIERZ]

 

Numer konsultacji 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie   

 Data  publikacji 

  1/2015

  20.10.2015

 2/2015

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

Informacja dodtakowa:
W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadza się następujące zmiany:
1.w § 13 wykreśla się ustęp 1, ustęp 2 oraz ustęp 5.
2.w § 14 wykreśla się ustęp 2 oraz ustęp 3 i zmienia się brzmienie ustępu 1 w następujący sposób:
1.Ustala się następujące zasady działania komisji:
1)formalna oraz merytoryczna ocena ofert odbywa się przy zastosowaniu kart oceny;
2)oceny merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne dokonują członkowie komisji przyznając punkty w skali od 0-10; w razie równej liczby punktów decyduje głosowanie,
a w przypadku równej liczby głosów, przeważa głos przewodniczącego komisji;  
3)w przypadku złożenia jednej oferty, komisja kwalifikuje bądź odrzuca ofertę na zasadzie głosowania; w razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego komisji;
4)do dofinansowania rekomendowane są oferty z największą średnią liczbą punktów, stanowiącą iloraz liczby przyznanych punktów przez wszystkich członków komisji i ich liczbę, z zastrzeżeniem punktu 3;     
5)komisja ustala propozycję wysokości dofinansowania ofert rekomendowanych burmistrzowi;   
2.Przedstawiciele podmiotów niepublicznych nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji konkursowej.

Wągrowiec, 9 listopada 2015 r

 

28.10.2015
 3/2015
 

 4/20145Lista wiadomości