Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu lub stowarzyszenia@wagrowiec.eu.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Konsultacje w 2014 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII [POBIERZ]

 

Numer konsultacji 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie   

 Data  publikacji 

  1/2014

 Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

  10.09.2014

 2/2014  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 02.10.2014
 3/2014
 

 4/2014Lista wiadomości