Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu lub stowarzyszenia@wagrowiec.eu.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Konsultacje w 2013 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII [POBIERZ]

 

Numer konsultacji 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie   

 Data  publikacji 

  1/2013

 Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

  16.09.2013

 2/2013  Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.  11.10.2013
 3/2013  Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.  11.10.2013

 4/2013

 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec zprzez niepubliczne szkoły i przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

 08.11.2013

Lista wiadomości