Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu lub stowarzyszenia@wagrowiec.eu.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Konsultacje w 2012 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII [POBIERZ]

 

Numer konsultacji 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie   

 Data  publikacji 

1/2012

 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminiy miejskiej Wągrowiec

05-01-2012

2/1012

 powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu

18.07.2012

 3/2012

 określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 11.10.2012

 4/2012

 podatku od środków transportowych

 11.10.2012

 5/2012

 opłaty targowej

 11.10.2012

 6/2012

 opłaty od posiadania psów

 11.10.2012

 7/2012

 Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 29.10.2012

Lista wiadomości