Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu lub stowarzyszenia@wagrowiec.eu.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Konsultacje w 2011 roku.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII [POBIERZ]

Numer
konsultacji 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie 
Data  publikacji 
 1/2011
27-05-2011

 2/2011

 01.06.2011

 3/2011
 29.08.2011
 4/2011 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  28.09.2011

  5/2011 

 Projekt uchwaly w sprawie opłaty targowej  28.09.2011
 6/2011  Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych  28.09.2011

 7/2011

 21.10.2011
8/2011

 24.11.2011

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Projekcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, wkradł się błąd pisarski.

                W akapicie 2 w wierszu 3 oraz w akapicie  4 w wierszu 10 „WPROWADZENIA” winno być wpisane:  „… ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...”.

Za powstały błąd przepraszamy.

 

Lista wiadomości