Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu lub stowarzyszenia@wagrowiec.eu.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Konsultacje w 2010 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII [POBIERZ]

Numer
konsultacji 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie 
Data  publikacji 
 1/2010
11-10-2010
 2/2010
11-10-2010
 3/2010 11-10-2010
 4/2010 11-10-2010
 5/2010

przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiecz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2011

11-10-2010
 6/2010 "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2011" 11-10-2010

7/2010

 Projekt budżetu na 2011 r.  15.12.2010
     

 

Lista wiadomości