Przedszkole Nr 7

Organizacja.

Organy przedszkola

 

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

 

Organizacja przedszkola:


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień,

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25,

3. Szczegółową organizację wychowania, dydaktyki i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz zatwierdzony przez organ prowadzący.


4. Budynek Przedszkola Nr 7 "Pod Grzybkiem" w Wągrowcu mieści się przy ulicy Libelta 12 A

5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 149. W przedszkolu łącznie jest 6 oddziałów. Realizacja 5- godzinnej podstawy programowej w godzinach 8.00- 13.00 jest bezpłatna. Wysokość opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego pobierana jest zgodnie z uchwałą XLII/286/2018 z 22 marca 2018r. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Wągrowiec.

7. Dyrektor przedszkola przyjmuje:

    wtorek 8.00-9.00

    czwartek 14.00-15.00

 w kancelarii przedszkola

Lista wiadomości