Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA NAJEM TERENU NA URZĄDZENIE I PROWADZENIE DRUGIEGO LETNIEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO NA PŁYCIE RYNKU W WĄGROWCU

DYREKTOR MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU

 
OGŁASZA
 
Pisemny przetarg nieograniczony na najem terenu na urządzenie i prowadzenie drugiego letniego ogródka gastronomicznego na płycie Rynku w sezonie letnim 2019 r.
 
1. Przedmiot przetargu:
a) przetarg dotyczy najmu gruntu oznaczonego na załączonej do ogłoszenia mapie kolorem zielonym, stanowiącego część działki 1920/1, KW Nr 31612, położonej na Rynku  w Wągrowcu,
b) powierzchnia gruntu przeznaczonego do najmu 165 m2 (11x15 m).
 
2.Czas trwania najmu:
-  czas na jaki zawarta będzie umowa najmu - od 1 maja do 31 sierpnia 2019 r. z możliwością przedłużenia umowy
na sezon od 1 maja do 31 sierpnia 2020 r. oraz od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r.
 
3. Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy i adres siedziby,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną wysokość czynszu najmu gruntu z tym, że ceną wywoławczą jest kwota  15,00 zł/m2 miesięcznie netto (stawka nie zawiera VAT),
e) nazwę banku i nr rachunku na który ma być zwrócone wadium (wysokość wadium określona w pkt. 5 lit. a),
f) propozycję sposobu zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją letniego ogródka gastronomicznego, która musi spełniać następujące kryteria:
- na terenie objętym najmem można zlokalizować 1 tymczasowy obiekt kubaturowy o powierzchni zabudowy maksymalnie 25 m2,
- parasole o minimalnej średnicy 5,5 metra,
- możliwość ustawienia jednego dużego parasola nad całym ogródkiem o średnicy do 10 m,
- cała powierzchnia ogródka winna posiadać podłogę wyniesioną ponad poziom płyty Rynku (maksymalnie 15 cm) i posiadać ogrodzenie o wysokości około 1 metra,
- studzienki przyłączeniowe winny znajdować się pod podłogą ogródka i być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wizualizacja planowanego ogródka gastronomicznego musi udowodnić wpisanie się inwestycji  w zastane otoczenie.
 
4.Składanie ofert:
- oferty zawierające powyższe wymogi należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem ,,OFERTA-OGRÓDEK LETNI 2019", w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ul. Kościuszki 55 do dnia 11 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00. O  terminie  decyduje data i godzina wpływu oferty do Miejskiego Domu Kultury.
 
5. Wadium:
a) oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
b) wadium można wpłacać na konto Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu Nr 94 8959 0001 0000 9755 2000 0080, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r. /data zaksięgowania na rachunku MDK/.
c) wadium wybranego oferenta traktowane będzie jako kaucja zabezpieczająca ewentualne roszczenia wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych na dzień wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy oraz na pokrycie ewentualnych szkód powstałych z tytułu używania przedmiotu najmu. W przypadku braku podstaw do roszczeń zwrot wadium nastąpi po zakończonym protokolarnie sezonie letnim 2019, lub w sezonie letnim 2021 w przypadku przedłużenia umowy w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wydania przedmiotu najmu przez najemcę,
d) wadium oferentów, których ofert nie wybrano, zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019r.
 
6. Otwarcie ofert:
- otwarcie ofert odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00,  w obecności oferentów (należy zabrać ze sobą dowody osobiste wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium). Ogłaszający przetarg zobowiązany jest do upublicznienia informacji o rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 30 kwietnia 2019 r. włącznie.
 
7. Ocena ofert:
a) ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie:
-  projekt - wizualizacja letniego ogródka gastronomicznego /możliwość uzyskania w ocenie maksymalnej liczby 20 pkt./
-  wysokość czynszu najmu /możliwość uzyskania w ocenie maksymalnej liczby 80 pkt./
b) w przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ograniczony ustny.
 
8. Termin związania ofertą:
-  termin związania ofertą ogłaszający przetarg określa na dzień 30 kwietnia 2019 r.
 
9. Termin zawarcia umowy:
- wygrywający przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w terminie do 30 kwietnia 2019 r. W razie odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz organizującego przetarg.
 
10. Dodatkowe obowiązki wybranego oferenta - najemcy:
a) dokonanie stosownego zgłoszenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wągrowcu,
b) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie ogródka oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,
c) zwrot przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, opróżnionego ze wszelkich rzeczy najemcy.
 
11. Zastrzeżenia umowne:
a) o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. włącznie.
b) ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z przetargu wykluczone zostaję podmioty, które pozostają w zwłoce, wobec organizatora przetargu, ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umów cywilno-prawnych.      
c) organizator przetargu dopuszcza przedłużenie umowy:
- w sezonie letnim 2019 do dnia 30 września 2019 r.,
- w sezonie letnim 2020 do dnia 30 września 2020 r.
- w sezonie letnim 2021 do dnia 30 września 2021 r.
d) wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w biurze Dyrektora Miejskiego Domu Kultury lub pod numerem telefonu (67) 26- 20- 545
 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.
 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU
z dnia 24.12.2018 r.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dostawę oraz montaż kinowego sprzętu cyfrowego do kina przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.
Warunkiem przystapienia do przetargu jest złożenie do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu oferty w zaklekonej kopercie z dopiskiem " Oferta przetargowa na zakup i montaż projektora cyfrowego do kina przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. Proszę nie otwierać przed....".
Wszelkich informacji na temat przetargu można uzyskać w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu lub pod nr telefonu: 67/26 20 545
 
 
OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem terenu na urządzenie i prowadzenie letniego ogródka gastronomicznego w sezonie letnim 2017,2018 oraz 2019 na płycie Rynku w Wągrowcu w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. , od 1 maja 2018 r. do 31.sierpnia 2018 oraz od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 12oo w biurze Miejskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 55 oferty w zaklejonej kopercie z napisem ?OFERTA- OGRÓDEK LETNI 2017/2018/ 2019??.
Wszelkich informacji na temat przetargu uzyskać można bezpośrednio w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu lub telefonicznie pod numerem:
(67) 26 20 545