Miejski Dom Kultury

Dostępność Plus

DO POBRANIA:

1. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego - 2021 r.

1a. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego - 2021 r. - Tekst łatwy do czytania

Działania

Przedsięwzięcia projekty:

- Mała Akademia Fotografii

- Festiwal Młode Miasto

- Kino dla Pań

- Dni Kultur Narodowych

- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

- Kultura Przedszkolaka

- Festiwal Filmów Niezależnych

- Kino dla Seniora

 

Kluby/Sekcje:

- DKF Piąty Element

- Grupa Aktywności Fotograficznej "Odbitka"

- Chór Nauczycielski

- Klub Fotograficzny

- Teatr Variete

- Warsztaty plastyczne

- Sekcja szachowa

- Oddział PTTK

- Chór The HOOR

- Chór Maleńki

- Warszty lepienia w glinie

- Wind Brass Combo

 

 

Harmonogram Pracy

 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WĄGROWCU 2020/2021

 

SEZON 2020/2021 ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY

DNI TYGODNIA

GODZINY

NAZWA ZAJĘĆ

MIEJSCE ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

15:00-16:30 (28.08,26.10,16.11,30.11,14.12)

KLUB SENIORA

SALA KINA

15:00-20:00

WARSZTATY GITAROWE

WARSZTATOWNIA

16:00-19:15

UTW - J. ANGIELSKI

MAŁA SALA KINA

16:45-17:30

RYTMIKA

GALERIA

18:00-20:00

RUCH ŚPIEWACZY

GALERIA

18:00-20:00

FART

OSiR

19:00-21:00

DKF

SALA KINA

WTOREK

10:00-12:00

HULA

GALERIA

13:00-15:00 (22.09;06.10;20.10;03.11;17.11;08.12)

ZAJĘCIA UTW

GALERIA

16:00-17:00

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

GALERIA

16:00-17:00 (I GRUPA)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

WARSZTATOWNIA

17:00-18:00 (II GRUPA)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

WARSZTATOWNIA

ŚRODA

11:00-14:00 (II GRUPA)

IKONY UTW

WARSZTATOWNIA

16:00-17:30

ZAJĘCIA LITERACKIE

MAŁA SALA KINA

16:30-18:30

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

GALERIA/WARSZTATOWNIA

17:45-18:45

KLUB PODRÓŻNICZY UTW

SALA KINA

18:00-20:00

FART

OSiR

19:00-21:00 (OSTATNIA ŚRODA MIESIĄCA)

PTTK

SALA KINA

CZWARTEK

11:00-13:00

HULA

GALERIA

11:00-14:00 (I GRUPA)

IKONY (SKK)

WARSZTATOWNIA

16:00-18:30

UTW - J. ANGIELSKI

MAŁA SALA KINA

16:00-17:00 (I GRUPA)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

WARSZTATOWNIA

17:00-18:00 (II GRUPA)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

WARSZTATOWNIA

17:00-19:00

SEKCJA SZYDEŁKOWA

GALERIA

PIĄTEK

16:00-18:30

SZACHY

WARSZTATOWNIA

17:00-19:00

TEATR MAŁY

MAŁA SALA KINA

18:30-20:30

CHÓR KAMERALNY

WARSZTATOWNIA

SOBOTA

10:00-12:00

SKRZYPCE

WARSZTATOWNIA

10:00-12:00

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

PRACOWNIA PLASTYCZNA

10:00-15:00

ZAJĘCIA WOKALNE

SALA KINA

16:00-20:00

GRY PLANSZOWE

GALERIA

NIEDZIELA

18:00-20:00

CHÓR THE HOOR

GALERIA

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne

 

INFORMACJA

o przyznaniu dofinansowania dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

 

Miejski Dom Kultury informuje, iż z pośród 1221 wniosków, jako jedna z 200 instytucji kultury w Polsce zakwalifikował się do realizacji projektu w ramach Konwersji Cyfrowej Domów Kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który w ramach powyższego projektu zdobył  116 900,00 zł dofinansowania. 

Głównie działania zaplanowane w obrębie projektu pn. "Okno na kulturę-Kultura, sztuka i edukacja również dla niezwykłych", to wyposażenie instytucji w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny, który umożliwi wprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej. Podjęte zostaną również działania zmierzające do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnej do dużej sali kinowej, galerii oraz Kasy Kina MDK. Umożliwi to osobom używającym aparatów słuchowych lepszy odbiór dźwięków podczas uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych a tym samym pełne uczestnictwo w kulturze.

W ramach projektu także kadra Miejskiego Domu Kultury, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury zostanie wyposażona w nowe kompetencje w zakresie dostosowania prowadzenia działalności kulturalnej i animacyjnej do nowych warunków zmieniającej się rzeczywistości w związku z epidemią COVID-19.

Realizacja powyższego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości podejmowanych przez instytucję kultury działań oraz zwiększenia grona odbiorców.

Projekt będzie realizowany od lipca 2021 do końca czerwca 2022 roku.

 

 

 

 

 

INFORMACJA

o przyznaniu dofinansowania dla Kina MDK w Wągrowcu
w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -
Rozwój kin 2021 - wsparcie promocji polskiego filmu

Miejski Dom Kultury informuje, iż Kino Miejskiego Domu Kultury zdobyło 121 500 zł dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 135 000 zł. Wsparcie otrzymano w ramach działań pomocowych związanych z pandemią COVID-19 przeznaczonych m.in. dla małych i studyjnych kin.

W ostatnim czasie kino ograniczało swoją działalność, ponosząc przy tym stałe koszty eksploatacyjne i utrzymując miejsca pracy. Przyznane 121 500 zł wsparcia pozwoli na utrzymanie stałej gotowości kina oraz przyczyni się do tworzenia warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej.

Warunkami niezbędnymi do spełnienia w/w celu otrzymania dofinansowania było m.in. zobowiązanie do wyświetlania, w okresie obowiązywania umowy, co najmniej 50% filmów polskich z całości repertuaru wyświetlanego w danym kinie (przez wszystkie dni pracy kina, w godzinach seansów rozpoczynających się od 17.00 do 21.00, przy zachowaniu co najmniej 60 seansów miesięcznie) oraz prowadzenie przez beneficjenta sprzedaży biletów za pośrednictwem programu kasowego.

Wniosek złożony przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu został pozytywnie oceniony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i zgodnie z decyzją dyrektora PISF wydaną 28 maja br.,  placówce przyznano dofinansowanie w wysokości 121 500 złotych w ramach Programu Operacyjnego ,,Rozwój kin 2021 - Priorytet III: Wsparcie promocji polskiego filmu. Zgodnie z zapisami Programu, przyznana kwota wsparcia wynika z ilości ekranów udostępnianych miesięcznie przez kino.

 

 

Informacja opowołaniu Dyrektora Miejskiego Domu Kultury

Z dniem 18 maja br. Zarządzeniem nr 68/21 Burmistrza Miasta Wągrowca powołano pana Krzysztofa Czapula pełniącego funkcję p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

Informacja o odwołaniu Dyrektora Miejskiego Domu Kultury

Z dniem 18 maja 2021 r. Zarządzeniem nr 67/21 Burmistrza Miasta Wągrowca odwołano panią Natalię Kuklińską pełniącą funkcję Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wągrowcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania MDK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  Kamila Hekert, tel. kontaktowy: 661-154-516 lub adres e-mail: iod@mdkwagrowiec.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku nie podania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MDK, realizacji umów zawartych z kontrahentami MDK oraz w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wczesniej udzielonej zgody i celach okreslonych w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach okreslonych o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MDK przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem.
6. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celow, okreslonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres niedłuższy niż ten wymagany ustawą o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 
 
 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
Natalia Kuklińska
 
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 1 maja 2018 r. dla wprowadzenia Regulaminu

emisji reklamy na ekranach typu LED

w holu Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 1 maja 2018 r. dla wprowadzenia Regulaminu

zlecenia na emisję, konwersję i zmianę w pliku spotów reklamowych

na dużym ekranie w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

 

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 2 września 2013r. w sprawie ustalenia cennika oraz zasad korzystania

ze zniżek w  Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 13 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zniżek

dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014r.

w  sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wagrowca miejscprzeznaczonych na bezpłatne

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 2/2015 oraz regulamin Dyrektora Miejskiego Domdzu Kultury w Wągrowcu

z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie emisji spotów reklamowych na dużym ekranie oraz

ekranie LED w Miejskim Domu Kulrtury.

Zarządzenie/ regulamin

 

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publiczego - 2021 r.

 

Sprawozdania z działalności:

- sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

- Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2020

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

- Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2019

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

- Sprawozdanie merytoryczneI półrocze 2018

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

- Spawozdanie merytoryczne I półrocze 2017

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2016

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2015

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2015

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2014

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2011

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2011

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2010

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2010

 

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2018

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego II półrocze 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2015  

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Bilans 2020

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Bilans 2019

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

 Rachunek zysków i strat 2018

 Bilans 2018

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017

 Rachunek zysków i strat 2017

 Bilans 2017

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2016

 Rachunek zysków i strat 2016

 Bilans 2016

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2015

 Rachunek zysków i strat 2015

 Bilans 2015

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2014

 Rachunek zysków i strat 2014

 Bilans 2014

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2013

Rachunek zysków i strat 2013

Bilans 2013

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2012

Rachunek zysków i strat 2012

Bilans 2012

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Bilans 2011

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2010 

Rachunek zysków i strat 2010

Bilans 2010

 

        

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

p.o. DYREKTORA

 Krzysztof Czapul

 tel. 067 262 05 45, wew. 21

e-mail: k.czapul@mdkwagrowiec.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kamila Hekert

tel. 067 262 05 45, wew. 23

e-mail: iod@mdkwagrowiec.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

 tel. 067 262 05 45, wew. 25

e-mail: ksiegowosc@mdkwagrowiec.pl

faktury@mdkwagrowiec.pl

 

KADRY

 tel: 067 262 05 45, wew. 25

e-mail: kadry@mdkwagrowiec.pl

 

ORGANIZACJA IMPREZ,OBSLUGA TECHNICZNA, REZERWACJA I WYNAJEM SAL, ADMINISTRACJA BUDYNKÓW

tel. 067 262 05 45, wew. 23

e-mail: organizacja@mdkwagrowiec.pl

 

 

SEKRETARIAT, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, REKLAMA W KINIE MDK, STRONA BIP MDK

tel. 067 262 05 45, wew. 23

e-mail: administracja@mdkwagrowiec.pl

 

PRASA, MEDIA, WWW - DZIAŁALNOŚĆ KINA MDK

KINO MDK

tel. 067 262 05 45, wew.26

e-mail:  k.piechowiak@mdkwagrowiec.pl

 

 

KASA KINA

 tel. 067 262 05 63, wew. 24

e-mail: kasa@mdkwagrowiec.pl

 

INSTRUKTORZY

tel. 067 262 05 45, wew. 27

Prawo

- Statut

- Regulamin Organizacyjny MDK Wągrowiec

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji rejestru instytucji kultury

- Kodeks Etyki

- Regulamin porządkowy w sprawie zasad i trybu korzystania z płyty Rynku w Wągrowcu

- Aneks nr 1 do Regulaminu porządkowego w sprawie zasad i trybu korzystania z płyty Rynku w Wągrowcu

Dane adresowe

Miejski Dom Kultury 
 
ul. Kościuszki 55
 
62-100 Wągrowiec
 
tel. 67 262 05 45
fax. 67 262 05 45

  Kasa Kina MDK tel. 67 262 05 63 

 
 
 
p.o. Dyrektora: Krzysztof Czapul
 

Biuro: poniedziałek - piątek          800 - 1600

Księgowość:  poniedziałek - piątek            800 - 1600