Wydział Organizacyjny

2. Złożenie petycji do Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OR.II.2
09.09.2015
ZŁOŻENIE PETYCJI DO RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Rada Miejska w Wągrowcu - Biuro Rady,  pokój nr 101, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 262 03 67
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1195).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pismo z treścią petycji zawiarające:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

 

IV. OPŁATY:
 • nie dotyczy
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 •  nie przysługuje.
VII. UWAGI:
 • Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Lista wiadomości