Wydział Organizacyjny

1. Sporządzenie testamentu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OR.II.1
04.11.2011
SPORZĄDZENIE TESTAMENTU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sekretarz Miasta,  pokój nr 203, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 262 11 26
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 121 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • do wglądu dokumenty tożsamości spadkodawcy i dwóch świadków
IV. OPŁATY:
 • sporządzenie testamentu podlega opłacie skarbowej w wysokości: 22 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:
  • przelewem na konto Urzędu Miejskiego: 
   Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • w terminie uzgodnionym ze spadkodawcą
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 •  nie przysługuje.
VII. UWAGI:
 • Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Sekretarza Miasta i świadków.
 • Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, sekretarza Miasta oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
 • Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba:
- nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
- niewidoma, głucha lub niema,
- nie mogąca czytać lub pisać,
- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
- skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią
w stosunku przysposobienia.
Spadkodawca może w każdej chwili testament lub jego część unieważnić, zmienić lub odwołać.
Z tej formy sporządzenia testamentu nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme.
Testament nie może być sporządzony przez pełnomocnika.
Ze względu na niepełnosprawność lub chorobę spadkodawcy istnieje możliwość sporządzenia testamentu
w miejscu pobytu spadkodawcy wyłącznie na terenie miasta Wągrowca.
Lista wiadomości