Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii

26. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

URZĄD MIEJSKI

W WĄGROWCU

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
miasto@wagrowiec.eu
www.wagrowiec.eu

TI.I.26

01.01.2016

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, ul Kościuszki 15a, pokój nr 09,
tel.:  67 26 80 325

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 j.t.),
 3. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8088),
 4. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8087),
 5. Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8086).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

·     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według obowiązującego wzoru

IV. OPŁATY:
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
a) dla nieruchomości zamieszkałych - od każdej osoby zamieszkującej (niekoniecznie zameldowanej) na terenie Gminy miejskiej w Wągrowcu:
- za odpady komunalne zbierane selektywnie: 11 zł od osoby za każdy miesiąc,
- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie: 19 zł od osoby za każdy miesiąc,
b) dla nieruchomości niezamieszkałych - opłata naliczana od ilości wywozów i wielkości pojemnika (dot. firm, instytucji, placówek oświatowych, urzędów itp.):
- za odpady komunalne zbierane selektywnie:
·         za pojemnik o pojemności 60 l - 13 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 120 l - 19 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 240 l - 27 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 1100 l - 107 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 4000 l - 277 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 5000 l - 344 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 7000 l - 486 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 10 000 l - 656 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 5 000 l - 516 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 10 000 l - 984 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 15 000 l - 1445 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 20 000 l - 1896 zł za 1 wywóz,
 
 
- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie:
·         za pojemnik o pojemności 60 l - 18 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 120 l - 26 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 240 l - 37 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 1100 l - 146 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 4000 l - 377 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 5000 l - 468 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 7000 l - 661 zł za 1 wywóz,
·         za pojemnik o pojemności 10 000 l - 892 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 5 000 l - 702 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 10 000 l - 1338 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 15 000 l - 1965 zł za 1 wywóz,
·         za prasokontener o pojemności 20 000 l - 2560 zł za 1 wywóz,
c) ryczałtowe roczne stawki opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (domki letniskowe, ogródki działkowe):
- za odpady komunalne zbierane selektywnie:
·         29 zł - za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie:
·         40 zł - za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
 
Uwaga!!!
Odpady komunalne zmieszane powinny być wywożone co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, co oznacza, iż (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) powyższą stawkę należy pomnożyć przez miesięczną liczbę pojemników na odpady odebranych z nieruchomości.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można uiszczać:
 
 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego:
 
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 82 8959 0001 0000 5106 2000 0020

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty,
 • UWAGA! każda zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (np. poprzez narodziny dziecka, zgon, zmianę miejsca zamieszkania itp.) bądź zmiana dotycząca wielkości pojemnika/ilości wywozów musi być zgłoszona - bez wezwania - za pomocą deklaracji zmieniającej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • złożenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zmiana deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji zmieniającej w ww. terminie

VII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Opłatę należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. (np. za zamieszkanie nieruchomości/rozpoczęcie działalności w styczniu, opłatę należy uiścić do 15 lutego).

Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszcać raz w roku zgóry, w terminie do 15 sierpnia.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

Lista wiadomości