Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.4.2020

Wągrowiec, dnia 31.01.2020 r.

APP.6733.4.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 24.01.2020 r. na wniosek Muzeum Regionalnego w Wągrowcu,  ul. Opacka 15 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 2402 położonej w Wągrowcu przy ul. Opackiej polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Muzeum Regionalnego.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 z up. Burmistrza Miasta Wągrowca*

                /-/ Piotr Pałczyński
              Zastępca Burmistrza
 
* zmiana osoby uprawnionej do podpisania obwieszczenia wynika z okoliczności,
że w dniu  31.01.2020 r. pan Jarosław Berendt - Burmistrz Miasta Wągrowca,
przebywał na urlopie wypoczynkowym. W tym przypadku osobą uprawnioną do
podpisania obwieszczenia jest pan Piotr Pałczyński - Zastępca Burmistrza.
Za powstałą sytuację przepraszamy.
Marek Sturma - Sekretarz Miasta
Administrator strony podmiotowej BIP