Obwieszczenie o decyzji - umorzenie TI-APP.6733.10.2019

Wągrowiec, dnia 23.08.2019 r.

TI-APP.6733.10.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 23.08.2019 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 540, 538/1 i 5 położonych w Wągrowcu przy ul. Kościuszki dla inwestycji ?Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Kościuszki w Wągrowcu. Montaż linii kablowych n.n. ze słupami oświetleniowymi? wszczętego z wniosku Pana Piotra Pałczyńskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca reprezentującego Gminę Miejską Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt