Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.11.2019

Wągrowiec, dnia 01.10.2019 r.

TI-APP.6733.11.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 01.10.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr  42 oraz części działki 41/2 położonej przy ul. 11-go Listopada w Wągrowcu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i 15kV oraz złącza kablowego SN z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Staneckiego Kierownika Zespołu Projektowego w Departamencie Projektowania ENEA Serwis Sp. z o.o., ul. Opławiec 154, 85-469 Poznań.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt