Jesteś tutaj:   

BIP

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania TI-APP.6733.10.2018

Wągrowiec, dnia 02.07.2018 r.

 TI-APP.6733.10.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 26.06.2018 r. na wniosek Pana Romana Cegielskiego występującego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 9080/2, 9080/4, 9081/2, 9077/3, 9078/2, 9079/7, 9079/20, 20/99, 20/94, 13, 5137 położonych w Wągrowcu polegającej na budowie słupa linii kablowej SN-15kV i linii kablowej SN-15kV w celu modernizacji ? przebudowy na linię kablową linii SN-15kV relacji GPZ Wągrowiec ? Bartodzieje w msc. Durowo - Program Leśny.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa