Jesteś tutaj:   

Aktualności

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania TI.6220.8.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

            Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 63 ust. 2 art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71)

i n f o r m u j ę

strony postępowania

1. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z zespołem parkingów i garaży na działkach o numerach ewidencyjnych 5042/4, 5042/5, 5042/6, 5042/12 w Wągrowcu,

2. o uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z zespołem parkingów i garaży na działkach o numerach ewidencyjnych 5042/4, 5042/5, 5042/6, 5042/12 w Wągrowcu.

Z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 15A w Wągrowcu pok. 7. Zainteresowani mogą wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 14.03.2018 r. Na wydane postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

    /-/ Krzysztof Poszwa

POSTANOWIENIE

Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.23.2017

Wągrowiec, dnia 08.02.2018 r.

TI-APP.6733.23.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 08.02.2018 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1439/6 i 1440/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Kościuszki polegającej na budowie pomnika Pamięci Powstania Wielkopolskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika z wniosku Pana Bogdana Smykowskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca, reprezentującego Gminę Miejską Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach TI.6220.6.2017

Wągrowiec, dnia 8 lutego  2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wągrowcu, przy ulicy Piaskowej na działce nr ewidencyjny 5147/4.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 15A w Wągrowcu pok. 7.

Burmistrz Miasta Wągrowca

  /-/ Krzysztof Poszwa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stron postępowania TI.6220.6.2017

Wągrowiec, dnia 8.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

            Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z 14.06.1960r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 t.j.), w związku z art. 104 Kpa.

i n f o r m u j ę

strony postępowania

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wągrowcu, przy ulicy Piaskowej na działce nr ewidencyjny 5147/4.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 15A w Wągrowcu pok. 7 w terminie do 22 lutego 2018 r.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Wągrowca

    /-/ Krzysztof Poszwa

DECYZJA

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania TI-APP.6733.23.2017

Wągrowiec, dnia 02.02.2018 r.

TI-APP.6733.23.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1439/6 i 1440/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Kościuszki dotyczącej budowy pomnika pamięci Powstania Wielkopolskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika wszczętej na wniosek Gminy Miejskiej Wągrowiec reprezentowanej przez Pana Bogdana Smykowskiego Zastępcę Burmistrza Miasta Wągrowca postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania TI-APP.6733.4.2018

Wągrowiec, dnia 01.02.2018 r.

TI-APP.6733.4.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

obwieszczam

 że w dniu 30.01.2018 r. na wniosek Pana Bogdana Smykowskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca reprezentującego Gminę Miejską Wągrowiec wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 609/9 położonej w Wągrowcu przy ul. Lipowej polegającej na budowie linarium w Parku 600-lecia w Wągrowcu.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz harmonogram rekrutacji do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz harmonogram rekrutacji do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Pobierz harmonogram

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania TI-APP.6733.3.2018

Wągrowiec, dnia 30.01.2018 r.

TI-APP.6733.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 26.01.2018 r. na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu ul. Kcyńska 48wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1652/2 i 1653/2 położonych  w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania TI-APP.6733.2.2018

Wągrowiec, dnia 30.01.2018 r.

TI-APP.6733.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 25.01.2018 r. na wniosek Pana Bogdana Smykowskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca reprezentującego Gminę Miejską Wągrowiec wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3349, 2717/2, 2717/1, 3380, 2723, 2693, 3381/2, 3381/1, 2725, 2720, 2692, 2719, 2718, 2691, 1971, 2689, 2568, 2575, 2576, 2580, 2581, 2583, 2587, 2636, 2637, 2705, 1919, 1918  położonych w Wągrowcu polegającej na zagospodarowaniu terenu doliny skrzyżowania rzek: Wełny i Nielby wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania TI-APP.6733.1.2018

Wągrowiec, dnia 30.01.2018 r.

TI-APP.6733.1.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 19.01.2018 r. na wniosek Pana Macieja Galantowicza występującego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1451, 1440/7 i 1440/8 położonych w Wągrowcu przy ul.  Kościuszki polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych wielolokalowych z usługami i administracją.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2018

Wągrowiec, dnia 29 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

Na podstawie art. 37, ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm)

ZAWIADAMIAM

o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Wągrowca w roku 2018, które potrwają do 19 lutego 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu. Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

 

            Burmistrz Miasta Wągrowca

               / - / Krzysztof Poszwa

Projekt uchwały

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania TI.6220.6.2017

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

i n f o r m u j ę

strony postępowania

  1. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wągrowcu, przy ulicy Piaskowej na działce nr ewidencyjny 5147/4.
  2. o uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  3. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego przedmiotem jest budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wągrowcu, przy ulicy Piaskowej.

Z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 15A w Wągrowcu pok. 7. Zainteresowani mogą wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 7.02.2018 r. Na wydane postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta Wągrowca

    /-/ Krzysztof Poszwa

 

Obwieszczenie o wyłożeniu planu w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WĄGROWCA W REJONIE ULIC KCYŃSKIEJ, 11 LISTOPADA I RGIELSKIEJ.

 

Pliki do pobrania:

- TEKST OBWIESZCZENIA

- TEKST UCHWAŁY

- ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Informacja dotycząca opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wągrowiec, 31.10.2017 r.

 

 

Zgodnie z art., 89d ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 roku poz. 1943 ze zmianami) ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

zaplanowane na rok budżetowy 2017, w budżecie Gminy miejskiej Wągrowiec opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

kwota roczna:  6962,18 zł.

 

Miesięczna kwota dotacji udzielana z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec w roku 2017 na:

 

  1.  jedno dziecko w publicznym przedszkolu prowadzonym przez inny organ niż
    jednostka samorządu terytorialnego wynosi: 580,18 zł., to jest 100%, wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę miejską Wągrowiec;
  2.  jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym prowadzonym przez inny organ niż
    jednostka samorządu terytorialnego wynosi: 435,14 zł., to jest 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę miejską Wągrowiec.

 

Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci: 724,667

Liczba ta stanowi sumę 2/3 liczby dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r., oraz 1/3 liczby dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

 Burmistrza Miasta Wągrowca podaje do publicznej wiadomości informację o

 rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024.

 Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Oba organy uzgodniły pozytywnie możliwość odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

 W związku z powyższym zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519), Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanego projektu dokumentu. Osoby zainteresowane ww. projektem mogą wziąć udział w opracowywaniu dokumentu poprzez składanie uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości (od dnia 19.09.2017 r. do dnia 9.10.2017 r.).

 Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, pokój 7 (tel. 67 26 80 334). Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej bądź ustnie oraz w formie elektronicznej na adres e-mail m.strzelecki@wagrowiec.eu Zgłaszane wnioski i uwagi mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. dokumentu.

 Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta Wągrowca bez zbędnej zwłoki, będzie informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Miasta Wągrowca informuje

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

W związku z powyższym wykonawca projektu, z upoważnienia Burmistrza Miasta Wągrowca wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020
z perspektywą do 2024.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnili możliwość odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywne uzgodnienie opinią sanitarną nr DN-NS.9012.1330.2017 z dnia 1 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnieniem nr WOO-III.410.695.2017.AM.1 z dnia 14 września 2017 r. także pozytywnie odniósł się do możliwości odstąpienia od strategicznej oceny.

 Zgodnie z art. 48 ust. 3 wskazanej ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego wskazania uwarunkowań możliwości odstąpienia od strategicznej oceny, o których mowa w art. 49 tejże ustawy.

 Charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:

 a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

 Program ochrony środowiska z założenia zakłada szeroko pojętą ochronę środowiska. Projekt jest kontynuacją dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wągrowiec", który został uchwalony jeszcze w roku 2004. W związku z upływem okresu programowania niniejszego POŚ zaszła konieczność dokonania kolejnej aktualizacji tego strategicznego dokumentu. W związku z upływem okresu programowania niniejszego POŚ zaszła konieczność opracowania tego strategicznego dokumentu na nową perspektywę czasową, zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi.

W nawiązaniu do art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) należy stwierdzić, że dokument ten jest dokumentem koncepcyjnym, zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej ochrony środowiska w gminie (mieście Wągrowiec).

Wśród dokumentów wymienionych w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dokument zaliczyć należy do polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jest to kompleksowy program dotyczący kwestii przyrodniczych i infrastrukturalnych, który zawiera w sobie zbiorcze zagadnienia z zakresu: energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu. Ze względu na poruszaną w treści szeroką problematykę obejmującą różne komponenty środowiska i różne elementy infrastruktury oraz mając na uwadze, że środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów i relacji, realizacja zapisów tego projektu może potencjalnie mieć wpływ na stan środowiska. Ocenia się jednak, że określone szerokie ramy realizacji przedsięwzięć osiągających częściowo progi kwalifikujące je do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (wyłącznie czasowe, przestrzenne, nie techniczne) pozwalają na odstąpienie od opracowania strategicznej oceny, czyli prognozy oddziaływania. W trakcie prowadzenia postępowań dotyczących już konkretnie każdej inwestycji, organ prowadzący postępowanie będzie indywidualnie oceniał konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania, ale już na poziomie karty informacyjnej lub raportu oddziaływania, gdzie zostaną szczegółowo i w odniesieniu do ram realizacji (technicznych, lokalizacyjnych) w zakresie skali, rodzaju i usytuowania ocenione oddziaływania.

Zawarte w Programie rekomendacje co do zasad prowadzenia lokalnej polityki ochrony środowiska nie są wiążące, a jedynie dają Gminie i potencjalnym inwestorom wskazówkę co do stosowania i podejmowania działań związanych z ochroną środowiska na obszarze gminy w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. W szczególności, w opracowaniu są wskazane warianty przedsięwzięć, których wykonanie nie jest przesądzone i może zależeć od wielu czynników np. sytuacji gospodarczej jednostki samorządowej, zainteresowania inwestorów, mieszkańców itp. W przedmiotowym opracowaniu nie ustala się warunków dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowany dokument, jako dokument strategiczny, stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednie kierunki rozwoju (kierunki interwencji) zapewniają zrównoważony rozwój Gminy.

Program ochrony środowiska wyznacza ramy dla realizacji przedsięwzięć, które stanowią harmonogram realizacji Programu dla Gminy. Są to jednak ogólne ramy czasowe, a nie dotyczące zakresu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć wskazanych w Programie (nie określają skali i rodzaju).

 b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Program uwzględnia zapisy dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska, ponieważ ważnym aspektem prowadzenia polityki ochrony środowiska jest ciągłość podejmowanych działań, tym bardziej, że problemy środowiskowe są podobne, mimo podejmowanych działań inwestycyjnych. Projekt Programu nie odbiega w dużym stopniu od zakresu tematycznego dokumentu dotąd obowiązującego, gdyż zakres merytoryczny tego typu dokumentów jest określony wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Niewielka modyfikacja przyjętego wcześniej dokumentu wynika ze zmian w przepisach prawa oraz konieczności aktualizacji harmonogramu realizacyjnego.

Dokument dotyczy obszaru w granicach administracyjnych Miasta Wągrowiec, spełnia więc warunek projektu dokumentu dotyczącego obszarów w granicach jednej gminy, w zakresie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny.

W przygotowanym projekcie oparto się na aktualnych danych. Jako rok bazowy został przyjęty rok 2016, jednak kiedy nie było możliwości odniesienia się do aktualnych danych, wykorzystano materiały z lat wcześniejszych.

Sformułowane w opracowaniu propozycje stanowią część ogólnej strategii Gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi dokumentami takimi jak:

- Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego "Agenda 21" (1992 r.),

- Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu (1997 r.),

- Traktat Ustanawiający WE Tytuł XIX - Środowisko Naturalne,

- 7 Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska (2013 r.),

- Europa 2020,

- Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA,

- Strategia Rozwoju Kraju 2020,

- Strategia Rozwoju Kraju "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności",

- Strategia Rozwoju Kraju 2020,

- Strategia "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko",

- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020",

- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku,

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020,

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

- Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,

- Krajowy plan gospodarki odpadami,

- Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020,

- Sprawne Państwo 2020,

- Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,

- Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie,

- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,

- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,

- Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020,

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,

- Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011 - 2023,

- Program Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej,

- Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej,

- Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego,

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018,

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022,

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wągrowiec, 2004,

- Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025,

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wągrowca na lata 2016-2026,

- Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Wymienione w Programie propozycje działań i kierunki rozwoju są powiązane z problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie gminy i mają za zadanie przedstawić możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania działalności antropogenicznej na terenie jednostki.

 c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska

 Realizacja planowanych działań na rzecz ochrony środowiska, może wpłynąć na poprawę jakości środowiska Miasta Wągrowca. Jednym z celów projektowanego dokumentu jest kontynuacja już prowadzonych działań na terenie jednostki, co może przełożyć się na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stać się istotnym czynnikiem wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt dokumentu jest opracowany w ścisłej korelacji z unijnymi i krajowymi aktami legislacyjnymi i realizacyjnymi oraz programami strategicznymi, wyznaczającymi już ramy dla strategicznych celów rozwoju Gminy. Dokumenty na szczeblach lokalnym, wojewódzkim, czy krajowym przeszły już strategiczne oceny oddziaływania.

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, którego głównym celem jest określenie dla gminy drogi do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ustalonych wcześniej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Odstąpienie od wdrażania zapisów tych dokumentów oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. W przypadku braku realizacji POŚ dla Miasta Wągrowca, przeprowadzona analiza i ocena stanu istniejącego pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.

Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany Program Ochrony Środowiska, należy uznać, że środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są w rzeczywistości rozwiązania zaproponowane w tym dokumencie.

 d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

 Projekt dokumentu zawiera kierunki interwencji o charakterze prośrodowiskowym dotyczące prowadzenia działań mających na celu poprawę stanu środowiska, przede wszystkim w obrębie obszarów problemowych wskazanych w programie. Tak więc najważniejszymi elementami harmonogramu realizacyjnego są działania w zakresie infrastruktury wodno - ściekowej (poprawa jakości wód, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunalnych), ochrony powietrza (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych), ochrony powierzchni ziemi (właściwe zagospodarowanie gruntów), a także ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi (zabezpieczenie mieszkańców przed ich negatywnym wpływem).

Oprócz powyższych inwestycji i działań organizacyjnych i administracyjnych ważnym elementem dla tego obszaru, ze względu na ustanowione formy ochrony przyrody są działania w zakresie ochrony przyrody. W połączeniu z inwestycjami chroniącymi i oczyszczającymi środowisko, a także działaniami organizacyjnymi i kontrolnymi, nie przewiduje się, że nastąpi pogorszenie stanu form ochrony przyrody, ich zniszczenie bądź fragmentacja i zanik.

 Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:

 a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

 W odniesieniu do art. 49 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), uchwalenie Programu będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na środowisko. Przedstawione w opracowaniu możliwości przeprowadzenia przedsięwzięć w zakresie wyznaczonych kierunków interwencji na terenie jednostki będą dotyczyć działań, które nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Działania, które będą podejmowane w celu realizacji zapisów nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się również prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, jak również wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi.

Charakter omawianego dokumentu z założenia jest proekologiczny. Jednak realizacja niektórych zamierzeń, jakkolwiek w skali regionalnej uzasadnionych pod względem ekologicznym, w skali lokalnej może skutkować wystąpieniem chwilowych, negatywnych oddziaływań środowiskowych.

Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla wód i ziemi, powodowanego rozbudową sieci wodociągowej, modernizacją stacji uzdatniania wód oraz odprowadzaniem ścieków. Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony wód będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mogą wystąpić na mniejszą skalę, występować raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej.

Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza ani obszaru gminy, ani jej otoczenia.

Proces urbanizacji i zagospodarowania terenu prowadzi niezmiennie do zajmowania przez zabudowę i tereny nieprzepuszczalne coraz większych powierzchni, będących dotąd terenami biologicznie czynnymi. Program zapewnia ochronę gleb oraz powierzchni szczególnie cennych pod względem przyrodniczym przez nadmiernym zainwestowaniem.

Program ochrony środowiska jako działania chroniące środowisko przed wpływem hałasu i pól elektroenergetycznych podaje głównie działania kontrolne, monitoring i przestrzeganie obszarów wolnych od zagospodarowania wokół miejsc narażonych na ekspozycję na te zagrożenia. Tym samym cele i zadania zapisane w POŚ w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą skalę.

Na terenie gminy nie planuje się inwestycji, które mogą doprowadzić do wystąpienia poważnej awarii.

 Program Ochrony Środowiska zawiera wiele zapisów dotyczących ochrony i tworzenia nowych obszarów prawnie chronionych. Będzie to skutkować poprawą bioróżnorodności na tym obszarze i ochroną najbardziej cennych pod względem przyrodniczym i edukacyjnym obszarów, wiążąc je z terenami otaczającymi gminę i tworząc w ten sposób zwarte korytarze ekologiczne.

Ogólne zapisy Programu wpłyną pozytywnie na obiekty prawnie chronione. Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające tym obszarom i formom ochrony przyrody. Wszystkie działania proponowane w harmonogramie realizacyjnym POŚ mają na celu służyć ochronie przyrody, nawet jeżeli będzie konieczne krótkotrwałe przekształcenie jednego z komponentów środowiska, np. podczas prac inwestycyjnych, budowlanych. Będą one przeprowadzane z uwzględnieniem wszystkich zasad ustawy o ochronie przyrody.

Jedynymi inwestycjami, których realizacja wymaga szczegółowej analizy wpływu na środowisko jest ewentualny montaż odnawialnych źródeł energii, modernizacje ciągów komunikacyjnych, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, czyli przedsięwzięcia związane z podejmowaniem robót budowlanych, mogących naruszać stabilność poszczególnych komponentów środowiska oraz wywoływać uciążliwości odczuwalne dla mieszkańców.

Program Ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego. Działania mające na celu poprawę stanu ogólnego środowiska wpłyną jednak pośrednio także na stan dóbr materialnych.

 b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

 Należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie powoduje zmian tylko w tym komponencie. Środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną lub na całość systemu.

Biorąc pod uwagę lokalizację Miasta Wągrowiec, nie przewiduje się negatywnego transgranicznego (w znaczeniu poza granice kraju) oddziaływania na środowisko. Program nie zawiera zapisów (ani nie stwarza możliwości), w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W ujęciu ponadregionalnym, wszystkie jednak działania będą miały na celu pozytywnie oddziaływać na jakość powietrza oraz wód, których nie można rozpatrywać w granicach administracyjnych.

Realizacja POŚ nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewiduje się podjęcia takich działań, choć można przypuszczać, że szczegółowe raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji będą wymagać podjęcia takich działań.

 c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

 Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji. Na obecnym etapie projektu POŚ, takich danych nie można przedstawić, ponieważ jest to dokument ogólny i strategiczny, zawierający ogólne wytyczne dla gminy, określający ogólne ramy przedsięwzięć planowanych do realizacji na tym terenie.

Zapisy Programu odnoszą się tematycznie do ochrony środowiska. Ochrony tej nie można rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku. Ochrona poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury, która te komponenty będzie chronić, bądź oczyszczać wpłynie niewątpliwie na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka.

 Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

 a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu

 Terenami o szczególnych właściwościach naturalnych są tereny objęte formami ochrony przyrody, obszary dolinne cieków wodnych i zbiorników wodnych, będące siedliskami ważnej w skali regionu fauny i flory. Terenami w szczególności wrażliwymi na oddziaływania i intensywne wykorzystanie terenu są tereny czynne i wartościowe pod względem przyrodniczym oraz wody powierzchniowe.

Waloryzacja przyrodnicza przeprowadzona na cele ustanowienia użytków ekologicznych związanych z jeziorem Łęgowskim, wskazuje na występowanie wielu cennych gatunków zwierząt w północnych rejonach jeziora, wzdłuż Strugi Gołanieckiej i Wełny. Jest to teren podmokły, z licznymi oczkami wodnymi. Inwentaryzacja przyrodnicza tego terenu wskazała występowanie następujących gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków:

a) gatunki płazów: traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba wodna,

b) gatunki gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny,

c) gatunki ptaków: łabędź niemy, łabędź krzykliwy, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun, rożeniec, krakwa, cyraneczka, krzyżówka, cyranka, płaskonos, głowienka, czernica, gągoł, nurogęś, przepiórka, bażant, nur czarnoszyi, perkozek, perkoz dwuczubym perkoz rdzawoszyi, zausznik, kormoran, bąk, bączek, czapla biała, czapla siwa, bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec, myszołów, rybołów, pustułka, kobuz, wodnik, kropiatka, kokoszka, łyska, żuraw, czajka, bekasik, kszyk, brodziec śniady, krwawodziób, kwokacz, samotnik, łęczak, brodziec piskliwy, mewa mała, śmieszka, mewa siwa, mewa żółtonoga, mewa srebrzysta, mewa białogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, gołąb miejski, siniak, grzywacz, sierpówka, turkawka, kukułka, uszatka, puszczyk, jerzyk, zimorodek, dudek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięciołek, dzierlatka, lerka, skowronek, brzegówka, dymówka, oknówka, świergotek łąkowy, pliszka żółta, pliszka siwa, jemiołuszka, strzyżyk, pokrzywnica, rudzik, słowik szary, słowik rdzawy, podróżniczek, kopciuszek, pleszka, pokląskwa, białorzytka, kos, kwiczoł, śpiewak, droździk, paszkot, świerszczak, strumieniówka, brzęczka, rokitniczka, łozówka, trzcinniczek, trzciniak, zaganiacz, piegża, cierniówka, gajówka, kapturka, świstunka leśna, pierwiosnek, piecuszek, mysikrólik, muchołówka szara, wąsatka, raniuszek, sikora uboga, czarnogłówka, sosnówka, bogatka, modraszka, kowalik, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, remiz, wilga, gąsiorek, srokosz, sójka, sroka, kawka, gawron, wrona siwa, kruk, szpak, wróbel, mazurek, zięba, jer, kulczyk, dzwoniec, szczygieł, czyż, makolągwa, czeczotka, gil, grubodziób, trznadel, potrzos, potrzeszcz,

d) gatunki ssaków: jeż wschodni, kret europejski, zębiełek karliczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, nocek rudy, mroczek późny, karlik większy, borowiec wielki, gacek brunatny, wiewiórka pospolita, bóbr europejski, karczownik ziemnowodny, nornik północny, nornik zwyczajny, piżmak, mysz polna, mysz leśna, królik europejski, zając szarak, jenot, lis pospolity, wydra europejska, kuna domowa, kuna leśna, borsuk, łasica, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, dzik, sarna, jeleń.

 Zgodnie z opracowaniem "Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego", które przygotowane zostało na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w 2008 r., na obszarze analizowanej jednostki wyznaczono jeden taki obszar - Jeziora koło Wągrowca (Rgielskie, Bracholińskie, Łeknieńskie). Wskazany obszar to ważne w regionie lęgowisko gęgawy (kilkadziesiąt par), błotniaka stawowego (10-14 par) oraz bąka (co najmniej 4-6 huczących samców). Jest to także miejsce koncentracji ptaków w czasie migracji. Obszar ten stanowi noclegowisko gęsi zbożowych i białoczelnych (do 5 500 os.).

Obszarami, na których zdiagnozowano przekroczenia standardów jakości środowiska są obszary w ramach następujących obszarów interwencji z puntu widzenia ochrony środowiska: powietrze, wody powierzchniowe, w skali całego miasta, czy nawet regionu.

Nawiązując do art. 49 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji założeń ww. dokumentu na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwych na oddziaływania. Nie występuje również zagrożenie przekroczenia standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu.

Nie przewiduje się przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na formy ochrony przyrody. Wszelkie działania zaproponowane w dokumencie stanowią zapis ogólnych propozycji kierunków interwencji w mieście, które z kolei mają pośrednio na celu także poprawę środowiska przyrodniczego.

Przeważające skutki pozytywne wiążą się z polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska oraz warunków jego ochrony. W części przypadków (związanych z etapem realizacji danego przedsięwzięcia) mogą to być krótkotrwałe oddziaływania niekorzystne, związane z emisją pyłów, zwiększonym natężeniem hałasu. Ostatecznie jednak, w przypadku osiągania zakładanych celów, wskazuje się na przewagę oddziaływań korzystnie wpływających na funkcjonowanie środowiska i zapewnienie jego odpowiedniej jakości. Zaznaczyć należy, że obszary objęte planowanymi działaniami to tereny, gdzie często już funkcjonuje zagospodarowanie antropogeniczne, przewidywanie działania mają na celu uzupełnienie zagospodarowania, stąd nie nastąpi znacząca zmiana warunków przyrodniczych i siedliskowych wskazanych obszarów.

 b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

 Proponowane działania nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru. Na terenie miasta znajdują się:

- Obszar chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka (Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim),

- pomnik przyrody - drzewo "Barbara", na terenie ogródków działkowych Nadleśnictwa Durowo (Uchwała nr XXIX/213/2009 Rady Gminy w Wągrowcu z dn. 31.03 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody),

- użytek ekologiczny - "Ostoja Wągrowiecka", siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych (Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27.10.2011 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie miasta Wągrowca - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 nr 320 poz. 5220),

- użytek ekologiczny - "Śmieszka" na obszarze ujścia rzeki Wełny do Jeziora Łęgowskiego (Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27.10.2011 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie miasta Wągrowca, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. nr 320 poz. 5220).

 Żadne z wymienionych zadań nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i formy ochrony przyrody. Realizacja tych działań przyniesie przede wszystkim skutki pozytywne.

 Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

 

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Krzysztof Poszwa

Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Miasta Wągrowca podaje do publicznej wiadomości informację o

 przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do
opracowywania dokumentu zostanie przeprowadzone uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu w sprawie możliwości
odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 zostanie poddany zaopiniowaniu przez
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

 Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016,
poz. 353 ze zm.), Burmistrz Miasta Wągrowca bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości
informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych
uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017 - 2025"

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących  „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca  na lata 2017 - 2025"

zaplanowane na rok budżetowy 2017, w budżecie Gminy miejskiej Wągrowiec opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wągrowiec, 2017-03-31

   

Zgodnie z art., 89d ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 roku poz. 1943 ze zmianami) ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

zaplanowane na rok budżetowy 2017, w budżecie Gminy miejskiej Wągrowiec opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

kwota roczna:  7033,91 zł.

Miesięczna kwota dotacji udzielana z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec w roku 2017 na:

1. Jedno dziecko w publicznym przedszkolu prowadzonym przez inny organ niż
jednostka samorządu terytorialnego wynosi: 586,16 zł., to jest 100%, wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę miejską Wągrowiec;

2. Jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym prowadzonym przez inny organ niż
jednostka samorządu terytorialnego wynosi: 439,62 zł., to jest 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę miejską Wągrowiec.

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec, została ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. i wynosi: 716 wychowanków.

Wyniki konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Wyniki konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok:

1. Zarządzenie nr 158/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych.

2. Załącznik do zarządzenia.

Budżet Obywatelski 2017- Zarządzenie nr 142/2016

                                                    Budżet Obywatelski 2017

 

Plik do pobrania:
Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

                                                     Informacja

                           Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 

Na podstawie  § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych informujemy, że Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, ul. św. Wojciecha 20, 62-100 Wągrowiec zostało zakwalifikowane do udzielenia wsparcia finansowego w ramach realizacji ww. zadania. Przyznana kwota wsparcia dla szkoły wynosi 12 000,00 zł.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Informacja o zamiarze budowy drogi.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Do pobrania:

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z 23.11.2015 w sprawie zmian w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okręgu nr 2

Przeniesienie zadań Wydziału Polityki Społecznej do MOPS

KOMUNIKAT
W związku z przeniesieniem z dniem 1 lipca 2015 r.
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych
z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
 
zawiadamia się, że Wydział Polityki Społecznej będzie nieczynny
w dniach 29 i 30 czerwca 2015 r.
 
Jednocześnie informuje się, że wyżej wymienione sprawy
będą załatwiane
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 4c od dnia 2 lipca 2015 r.

Komunikacja w języku migowym w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się Urzędem Miejskim w Wągrowcu za pośrednictwem:
- centrali telefonicznej nr 67 262 15 22;

- poczty elektronicznej  miasto@wagrowiec.eu ;

- faxu nr 67 262 03 25.

oraz osobiście – Punkt Informacyjny w budynku głównym Urzędu przy ul. Kościuszki 15a. 

Informujemy, że Urząd Miejski w Wągrowcu świadczy usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem swego pracownika, Pani Barbary Jankiewicz-Korcz (miejsce pracy: Punkt Informacyjny).  

 Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu, z pomocą ww. pracownaika posługującego się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić osobiście lub z pomocą opiekuna, chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można dokonać w Urzędzie w Punkcie Informacyjnym lub telefoniczne: numer 67 262 15 22.

 Do pobrania: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zmiany w opłacie skarbowej

Nowa ustawa o opłacie skarbowej

Zmiany w opłacie skarbowej


Urząd Miejski w Wągrowcu informuje, że od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).


Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Z dniem 1 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu
Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2007r. nie będzie możliwości zapłaty opłaty skarbowej przy użycie znaków tej opłaty.

Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Zapłaty opłaty skarbowej należy zatem dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Numer rachunku bankowego  Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, na który należy uiszczać opłatę  skarbową:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Wągrowcu

10 1240 6609 1111 0010 4233 1804