Jesteś tutaj:   

Aktualności

Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Miasta Wągrowca podaje do publicznej wiadomości informację o

 przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do
opracowywania dokumentu zostanie przeprowadzone uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu w sprawie możliwości
odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 zostanie poddany zaopiniowaniu przez
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

 Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016,
poz. 353 ze zm.), Burmistrz Miasta Wągrowca bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości
informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych
uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.